fbpx Skip to content

Reklamační řád

ZOI CENTRUM VITALITY (provozovatel Amavalé s. r. o., Kobrova 3354/5, Smíchov, 150 00 Praha, zapsán do C 345778/MSPH Městský soud v Praze), (dále jen „Centrum“ nebo „prodávající“), vydává s účinností od 3. 1. 2021 tento reklamační řád pro účely prodeje zboží (dále jen „Reklamační řád“):

I. Všeobecná ustanovení

  1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Centra . Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží či služeb zakoupených v rámci internetového prodeje nebo dobití kreditu na aktivity Centra  (dále jen „zboží“ či „výrobek“).
  2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky. 3. Zákazník (dále také jako „kupující“) je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby.

II. Reklamace

  1. Prodávající odpovídá za vady zboží nebo služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“). 2. Dojde-li ke zrušení rezervace ze strany Centra, na kterou si zákazník již zakoupil vstup, tzn. v době po odbavení na recepci Centra, bude Zákazníkovi vráceno vstupné v plné výši. 3. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytknul vadu, kterou na zboží/službě shledal. 4. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu. 5. Místem uplatnění reklamace je recepce Centra, přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně v Centru nebo poštou či emailem na info@zoivitality.cz. 6. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva. 7. Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy. 8. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace. 9. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít. 10. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 11. Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci.
Jste Jen Krůček od Jarní Proměny!
Začněte nyní, nebo poukaz využijte déle v tomto roce.
Vyplněním vašich údajů dokončíte krok k lepšímu zítřku. Přidejte se k naší komunitě a začněte svou cestu k novému já. Toto jaro může být vaším začátkem proměny
Call Now Button