fbpx Skip to content

Obchodní podmínky

ZOI CENTRUM VITALITY (provozovatel Amavalé s. r. o., IČO 09983708, Kobrova 3354/5, Smíchov, 150 00 Praha, zapsán do C 345778/MSPH Městský soud v Praze) (dále jen „Centrum “), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo “VOP”):

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených Centrem a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Centra a jeho zákazníků 2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese https://rezervace.zoivitality.cz a současně na recepci Centra.

II. Prodej zboží a služeb v obchodních prostorech Centra 

 1. Aktuální nabídka služeb Centra, včetně cen za dané služby, je k dispozici v obchodních prostorech Centra na adrese: Zoi Centrum Vitality, Kobrova 3354/5, 15000 Praha 5, a současně na internetové adrese www.zoivitality.cz. 2. Centrum může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. 3. Zákazník má možnost za zboží a služby platit prostřednictvím zákaznické karty, má-li na zákaznickém účtu uložen Deposit (jak je specifikován níže), a to alespoň ve výši odpovídající hodnotě kupovaného zboží nebo služby. Prostřednictvím zákaznické karty lze využít i další formy úhrady za zboží a služby, a to hotovost, platební kartu, platební bránu GoPay integrovanou v rezervačním systému, benefitní zaměstnanecké poukazy v papírové či elektronické formě (např. volnočasové poukázky Sodexo a další), a benefitní programy (např. Multisport), podmínky využívání těchto benefitů si Centrum stanovuje aktuálně a zveřejňuje je v prostorách Centra a na webových stránkách. Zákazník je povinen splnit podmínky stanovené Centrem pro čerpání benefitů (např. zřízení zákaznického účtu, vklad na deposit pro úhradu případných storno poplatků, v opačném případě není nákup zboží nebo služeb prostřednictvím benefitů umožněn. 4. Zboží a služby lze Zákazníkovi prodat také bez použití zákaznické karty, resp. zřízení Zákaznického účtu, tedy na tzv. anonymní účet, v takovém případě jsou služby poskytovány v základní ceně a je možné využít pouze ty způsoby úhrady, které si určuje Centrum .

III. Zákaznický účet, depozit, členství, permanentka

 1. Zákazník si zřizuje u Centra zákaznický účet/registraci. Lze tak učinit na recepci s obsluhou vyplněním registračního formuláře nebo online registrací. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Deposit“), minimálně ve výši 400 Kč. 2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti nebo platební kartou na recepci centra, nebo platební branou přes rezervační systém na webu Centra či v mobilní aplikaci. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených Centrem. Zbývající nevyčerpaná částka na zákaznickém účtu je k nově vložené vždy přičtena. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu přes webové rozhraní na adrese https://rezervace.zoivitality.cz, a v mobilní aplikaci. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také v Centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty nebo klíčenky, vztahující se k danému účtu. Centrum zasílá automaticky s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti Depositu. 3. Vložený deposit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 6 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného Depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého Depositu. Platnost Depositu je možno prodloužit vložením další finanční částky, min. 400 Kč. Zakoupený Deposit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail info@zoivitality.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být Deposit zákazníkovi vrácen, výhradně pouze bezhotovostně na bankovní účet zákazníka ve stanoveném termínu lhůty čtrnácti dní. 4. Centrum dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu členství, tedy časové permanentky, která umožňuje Zákazníkovi využívání služeb Centra po určitou časovou hranici za konkrétně vytvořených podmínek (např. roční a měsíční permanentka do fitness jakákoli jiná, uvedená v ceníku na stránkách www.zoivitality.cz/cenik), a vícevstupových permanentek. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost členství nebo se může informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Centrum zasílá automaticky na e-mail Zákazníka s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti členství. 5. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese https://rezervace.zoivitality.cz. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci Centra telefonicky či emailem info@zoivitality.cz. Centrum není schopné reagovat na žádosti o pomoc zaslané přes sociální sítě.
 2. Časové permanentky mají platnost dle specifikace v ceníku, uvedeném na adrese https://zoivitality.cz, k nahlédnutí rovněž na recepci Centra.
 3. Všechny ceny uvedené v centru v tištěných cenících, na obalech výrobků, v ceníku na stránkách, rezervačním systému a mobilních aplikacích jsou uvedeny včetně DPH. Informace o sazbách za jednotlivé služby a zboží nalezne zákazník na vydané účtence, faktuře či v elektronickém potvrzení objednávky.
 4. Vícevstupové permanentky mají platnost 6 měsíců od data zakoupení. 

IV. Zákaznický identifikátor

 1. Jako identifikátor k zákaznickému účtu slouží Zákaznická karta nebo klíčenka. Zákaznická karta nebo klíčenka může být přiřazena pouze k pojmenovanému účtu vytvořeného na recepci centra nebo předem přes webové rozhraní. Se zákaznickým účtem může disponovat osoba uvedená jako majitel zákaznické karty a/nebo jakákoli osoba, která má kartu v držení, pokud majitel karty požádá o její převedení do režimu „přenosná“ dle konkrétních podmínek Centra pro jednotlivé služby (Studentské členství a Časové permanentky jsou striktně nepřenosné). Zákaznická karta bude Zákazníkovi vystavena oproti poplatku 150,- Kč (vč. DPH). 2. V případě ztráty/odcizení zákaznické karty je v zájmu Zákazníka, aby co nejdříve kontaktoval Centrum, aby tuto kartu zablokovalo. Centrum neodpovídá za případné škody, které Zákazníkovi z důvodu ztráty/odcizení zákaznické karty vzniknou. 3. Zákaznická karta i klíčenka jsou vratné oproti původní částce 150 Kč, musí být vrácena nepoškozená, funkční a nepoškrábaná.

V. Nákup služeb prostřednictvím přímé úhrady od zaměstnavatele

 1. Centrum umožňuje zákazníkům nákup služeb také přímou úhradou za služby, poskytovanou zaměstnavatelem, na základě vystavené faktury. Konkrétní podmínky pro využití služeb stanoví Centrum. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.

VI. Rezervace, náhradnické rezervace

 1. Zákazník si může rezervovat aktivity Centra (dále jen „Rezervace“), pokud má u Centra zřízen zákaznický účet. 2. Rezervaci je možné učinit osobně na recepci Centra, a to na základě předložení zákaznické karty/klíčenky a/nebo přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického účtu a/nebo telefonicky (po provedení ověření identifikace Zákazníka). 3. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby. Pokud se z nějakého důvodu nemůžete cvičení zúčastnit, je na místě a ve vašem zájmu zrušit svoji rezervaci. Přes webové rozhraní lze zrušit rezervaci maximálně 6 hodin před započetím dané lekce, poté lze rušit rezervace pouze telefonicky v době provozu Centra  na čísle 604852343 nebo osobně na recepci Centra (SMS ani email nejsou pro rušení rezervací akceptovány). Za rezervace zrušené telefonicky 0-6 hodin před začátkem cvičení je účtován storno poplatek v plné výši v případě, že vaše rezervace blokovala místo jiným zákazníkům. Omluví-li zákazník svou neúčast telefonicky v době 0-6 hodin před začátkem lekce a jeho rezervace doposud neblokovala místo ostatním, není mu storno poplatek účtován. Neprojeví-li Zákazník žádnou snahu o zrušení rezervace, storno poplatek mu bude naúčtován vždy. 5. V případě chybné rezervace a jejího storna v časech, kdy je účtován storno poplatek, může Zákazník podat písemnou žádost na e-mail info@zoivitality.cz o neúčtování storno poplatku za podmínky, že v daný den Zákazník absolvoval a řádně uhradil službu, která je předmětem storno poplatku, a to v jiném čase. Centrum posuzuje oprávněnost žádosti Zákazníka individuálně. 6. Náhradnické rezervace – Je-li lekce plně obsazena, Zákazník si může vytvořit tzv. „Náhradnickou rezervaci“. Tím je zařazen do fronty náhradníků a ve chvíli kdy je uvolněno místo, systém automaticky Zákazníkovi vytvoří platnou rezervaci, je-li čas do začátku lekce delší, než doba akceptace, kterou si sám nastaví. V takovém případě je odeslán informační e-mail. Tip: K uvolňování rezervací dochází nejčastěji v týž den cvičení, pokud to okolnosti dovolují, je optimální si dobu akceptace nastavit co nejkratší. V případě Náhradnické rezervace, je Zákazník povinen hlídat svůj e-mail v době akceptační lhůty, kterou si nastavil. Stane-li se z Náhradnické rezervace rezervace platná, a klient se neodhlásí některým ze způsobů, popsaných výše, bude mu účtován storno poplatek za stejných podmínek.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Při zpracování osobních údajů se Centrum řídí nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Prohlášení o zpracování osobních údajů je k dispozici v sekci „Soukromí“ na adrese https://www.zoivitality.cz/soukromi.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky Centra  jsou účinné od 3. 1. 2022 a jsou k dispozici na recepci Centra a na internetových stránkách Centra.
Jste Jen Krůček od Jarní Proměny!
Začněte nyní, nebo poukaz využijte déle v tomto roce.
Vyplněním vašich údajů dokončíte krok k lepšímu zítřku. Přidejte se k naší komunitě a začněte svou cestu k novému já. Toto jaro může být vaším začátkem proměny
Call Now Button