fbpx Skip to content

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů klientů v Zoi Centrum Vitality dle GDPR: ZOI CENTRUM VITALITY (provozovatel Amavalé s. r. o., IČO 09983708, DIČ CZ09983708 se sídlem Kobrova 3354/5, Smíchov, 150 00 Praha, zapsán do C 345778/MSPH Městský soud v Praze) (dále jen „Centrum “), vydává toto prohlášení o ochraně soukromí v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) o tom, jaké osobní údaje společnost Amavalé s.r.o. (jako správce) o fyzických osobách při poskytování služeb a při návštěvách internetových stránek provozovaných Amavalé s.r.o. a kontaktech s potenciálními zákazníky shromažďuje a k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy Amavalé s.r.o. zpracovává. Uvedené zásady jsou účinné od 3.1.2022. 

A. Kategorie osobních údajů 

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost Amavalé s.r.o. schopná identifikovat. Amavalé s.r.o. může zpracovávat v souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží následující kategorie osobních údajů. 1. 

 1. Základní osobní identifikační údaje 
  Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb ZCV kategorie smluvního vztahu „člen“. Jedná se zejména o: a) jméno a příjmení b) název obchodní firmy ( pokud společnost ) c) rodné číslo (nebo v případě, že z jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození) d) IČO, DIČ u právnické osoby ve vztahu k poskytování služeb ZCV jejich zaměstnancům e) Adresa sídla nebo místa podnikání f) Fakturační adresa g)  Identifikační údaje zákonného zástupce klienta osoby mladší 16. let h) Identifikační údaje plátce vyúčtování 
 2. Kontaktní údaje 
  a) Jméno a příjmení b) Kontaktní e-mail c) Datum narození 3. Kamerové záznamy z prostor ZCV Společnost Amavalé s.r.o. umísťuje do prostor Centra kamery z důvodu ochrany oprávněných zájmů Amavalé s.r.o. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním. 4. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů Amavalé s.r.o., ale jejich zpracování umožní společnosti Amavalé s.r.o. zejména zlepšovat služby a nabídnout svým zákazníkům nové služby nebo i jen časově omezené benefity v závislosti na tom, jaký zákaznický profil ve vztahu k poskytovanému typu služeb mají. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o: a) údaje (průzkumy) marketingového charakteru. Ty jsou zpracovány u zákazníků služeb Amavalé s.r.o. na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. b) údaje o využívání služeb, produktů, výhod a bonusů a typovém chování při využívání služeb (jsou zpracovány u zákazníků služeb Amavalé s.r.o. na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely) c) kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka Amavalé s.r.o. (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením) d) záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností Amavalé s.r.o. získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných společností Amavalé s.r.o., internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel) 

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů 

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Amavalé s.r.o. nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu. 1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Amavalé s.r.o. Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Amavalé s.r.o. a ochranu oprávněných zájmů Amavalé s.r.o. je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely: > zajišťování provozu a ochrany sítí elektronických komunikací (plnění smlouvy) > poskytování služeb elektronických komunikací, platebních transakcí, poskytování dalších služeb (plnění smlouvy) > vyúčtování za služby (plnění smlouvy) > plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností) > účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností) > výměna údajů mezi provozovateli sítí a poskytovateli služeb elektronických komunikací pro zajištění propojení a přístupu k síti, ke vzájemnému vyúčtování (plnění smlouvy) > provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách společnosti Amavalé s.r.o. pro účely prevence vzniku škod (oprávněný zájem společnosti Amavalé s.r.o.) > vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem) > procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy) > zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti Amavalé s.r.o. (oprávněný zájem společnosti Amavalé s.r.o.) > evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti Amavalé s.r.o.) Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže. U zákazníků služeb Amavalé s.r.o., je společnost Amavalé s.r.o. oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje a údaje o službách po dobu 18 měsíců let ode dne ukončení členství, a to buď vyčerpáním svého depositu, anebo poslední návštěvou Centra. V případě jednání mezi společností Amavalé s.r.o. a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy o členství, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost Amavalé s.r.o. oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 6 měsíců od příslušného jednání. Faktury vystavené společností Amavalé s.r.o. jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy. Kamerové záznamy z interiérů Centra jsou zpracovávány maximálně po dobu 14 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu. 2. Zpracovávání údajů zákazníků služeb Amavalé s.r.o. se souhlasem pro marketingové a obchodní účely účinným od 3.1.2022. U klientů Amavalé s.r.o. s jejich souhlasem zpracováváme osobní údaje pro marketingové a obchodními účely. Pro období od 3.1.2022 nabírá společnost Amavalé s.r.o. nový souhlas pro marketingové a obchodní účely, který je účinný po tomto datu. Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je v textu souhlasu. Se souhlasem pro marketingové a obchodní účely bude společnost Amavalé s.r.o. od 3.1.2022 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti Amavalé s.r.o. a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně (včetně příloh k vyúčtování), prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů nebo čísel služby. Proto si společnost Amavalé s.r.o. bude též o zákaznících, kteří tento souhlas udělí, vytvářet uchovávat údaje o jejich typovém chování při využívání služeb a produktů společnosti Amavalé s.r.o. a vytvářet a uchovávat anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami. Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 3. 1. 2022 kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb Amavalé s.r.o. a následující 2 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro marketingové a obchodní ú čely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údaj ů uvedené v sekci A tohoto dokumentu, a to po dobu, po kterou je Amavalé s.r.o. oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 2 let ode dne ukončení smlouvy na služby poskytované společností Amavalé s.r.o., pokud zákazník souhlas dříve neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Amavalé s.r.o. pro jiné ú čely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů. Zákazník služby Amavalé s.r.o. v případě, že umožňuje využití této služby uživatelům, prohlašuje, že je oprávněn souhlas se zpracováním údajů vztahujících se k uživatelům služby pro marketingové a obchodní účely udělit. 3. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu. U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost Amavalé s.r.o. s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů Amavalé s.r.o. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností Amavalé s.r.o., jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies společnosti Amavalé s.r.o., které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny. 4. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností Amavalé s.r.o. V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností Amavalé s.r.o., a to pro ú čely zajištění lepšího provozu internetových stránek Amavalé s.r.o. a pro účely internetové reklamy společnosti Amavalé s.r.o. 

C. Kategorie příjemců osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů Společnost Amavalé s.r.o. jako správce při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů, tzv. zpracovatelů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti Amavalé s.r.o., mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti Amavalé s.r.o. a nesmí je využít jinak. Jde zejména o zpracování účetních operací, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo komunikační kampaně. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s GDPR, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem na území České republiky. Společnost Amavalé s.r.o. v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou. 

. Způsob zpracování osobních údajů Společnost Amavalé s.r.o. zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost Amavalé s.r.o. vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů. 

D. Obchodní sdělení 

Pro obchodní sdělení společnosti Amavalé s.r.o. nebo třetích stran užívá společnost takovou stylizaci, ze které je vždy zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných společností Amavalé s.r.o. je vždy zřejmé, že společnost Amavalé s.r.o. je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat na buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu společnosti Amavalé s.r.o., a to jen do doby, než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení. 

E. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 3. 1. 2022

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 3. 1. 2022 v případě, že bude pro Amavalé s.r.o. identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže Amavalé s.r.o. svoji totožnost, následující práva. 

 1. Právo na přístup k osobním údajům Dle čl. 15 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti Amavalé s.r.o.: > potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, > informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti. > v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů. V případě opakované žádosti bude společnost Amavalé s.r.o. oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti Amavalé s.r.o. Právo na kopii osobních údajů bude možné uplatnit na pobočce Amavalé s.r.o., za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti. 
 2. Právo na opravu nepřesných údajů Dle čl. 16 nařízení bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost Amavalé s.r.o. zpracovávat. Zákazník společnosti Amavalé s.r.o., má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen nám poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit recepci v provozovně Amavalé s.r.o., za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti. 
 3. Právo na výmaz Dle čl. 17 nařízení bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost Amavalé s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost Amavalé s.r.o. má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na adresu sídla společnosti Amavalé s.r.o. 
 4. Právo na omezení zpracování Dle čl. 18 nařízení bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla společnosti Amavalé s.r.o. 
 5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování Dle čl. 19 nařízení bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti Amavalé s.r.o. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích. Žádost je možné zaslat písemně na adresu sídla společnosti Amavalé s.r.o. 
 6. Právo na přenositelnost osobních údajů Dle čl. 20 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost Amavalé s.r.o. o předání těchto údajů jinému správci. Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit Centru po doložení oprávněnosti požadavku. 
 7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Dle čl. 21 nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti Amavalé s.r.o. V případě, že společnost Amavalé s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost Amavalé s.r.o. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla společnosti Amavalé s.r.o. 
 8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 3. 1. 2022 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky na zákaznické lince, na pobočce Amavalé s.r.o. anebo ve Vaší internetové samoobsluze. Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat na pobočce Amavalé s.r.o.po telefonu. Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče. 
 9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost Amavalé s.r.o. uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů. 
 10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Exkluzivní Vánoční Balíčky! ❄
Limitovaný počet balíčků!
Získejte svůj balíček plný fitness a wellness ještě dnes!
Začátečník, Pokročilý, Huber - váš ideální balíček čeká! Včetně InBody, tréninkových plánů, relaxačních masáží a více. Nevynechejte naše speciální vánoční nabídky.
EXKLUZIVNÍ VÁNOČNÍ BALÍČKY! ❄
 • Začátečník, Pokročilý, Huber - váš ideální balíček čeká!
 • Včetně InBody, tréninkových plánů, relaxačních masáží a více. Nevynechejte naše speciální vánoční nabídky.
Limitovaný počet balíčků!
Získejte svůj balíček plný fitness a wellness ještě dnes!
Jste jen krok od získání exkluzivního Vánočního fitness balíčku.
Začněte nyní, nebo poukaz využijte až na začátku roku.
Počet balíčku je omezený, neváhejte!
Call Now Button