fbpx Skip to content

Návštěvní řád Centra Vitality

Každý návštěvník Zoi Centra Vitality se zaplacením jednorázového vstupného, členství či použitím voucheru na vstup/členství zdarma zavazuje dodržovat návštěvní řád a dbát pokynů obsluhy recepce. Ta je oprávněna si při první návštěvě vyžádat k nahlédnutí pro registraci váš osobní doklad.

Dětem do patnácti let je vstup do fitness centra zakázán bez doprovodu rodičů. Dětem od patnácti do osmnácti let je vstup do fitness centra povolen pouze se souhlasem rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.

K odložení osobních věcí využívejte skříňky v šatnách, k uzamčení použijte čipový náramek, vydávaný na recepci.

Používejte čisté sportovní oblečení a pevnou obuv. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škodu na zdraví či majetku, způsobenou pohybem na boso či v žabkách, tj. bez pevné obuvi. Dbejte na svou osobní hygienu, použijte deodorant.

Noste si ručník, který pokládejte na všechny plochy, které přijdou do styku s vaším tělem. Plochy, které přesto potřísníte potem, očistěte dezinfekcí, je volně k dispozici na rohu baru. Na recepci je možné zapůjčit čistý ručník za poplatek dle platného ceníku. Ručník je prán po každém použití.

Stroje a stanoviště neblokujte déle, než je nezbytně nutné, pokud Vás někdo požádá, umožněte mu se na stanovišti střídat.

Po skončení cvičení po sobě ukliďte činky a kotouče, je to projevem respektu a ohleduplnosti k ostatním členům centra.

Mějte prosím na paměti, že centrum je umístěno v přízemí bytového domu, se stroji manipulujte šetrně, činky se nedohazujte a pokládejte při cvičení s volnou vahou pouze do stojanů, nebo na gumové čtverce, neohrožujte bezpečnost ostatních.

V případě zjištění jakéhokoli poškození stroje, činky, nebo cvičebních pomůcek je povinností každého uvedenou skutečnost oznámit na recepci.

Cvičební prostory je nutno opustit 10 minut před ukončením provozní doby, aby se návštěvník včas stihl osprchovat a převléct ještě v době provozní doby. Nedodržování návštěvního řádu může být důvodem ukončení členství.

Ve studiu není povoleno kouřit a konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky. Dále je členům zakázáno přinášet do studií léky na předpis, které neslouží osobní a lékařem předepsané potřebě člena, a/nebo jiné prostředky, které mají zvýšit tělesnou výkonnost člena (např. anabolika). Stejně tak je členovi zakázáno nabízet, obstarávat, přenechávat nebo jinak zpřístupňovat takové prostředky za úplatu nebo bezúplatně třetím osobám ve studiu. Poruší-li člen tyto podmínky, tj. pokud vědomě a úmyslně ve studiu konzumuje zakázané látky nebo je předává třetím osobám, může od něho Centrum požadovat za každý případ porušení smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, aniž by bylo nutno prokazovat vzniklou hmotnou škodu, či škodu na dobré pověsti centra. Uplatnění dalších práv z takového porušení podmínek, zejména uplatnění dalších škod a právo na odstoupení od smlouvy, tím není dotčeno. Pro uplatnění těchto práv není zapotřebí předchozí výzvy.

Jste Jen Krůček od Jarní Proměny!
Začněte nyní, nebo poukaz využijte déle v tomto roce.
Vyplněním vašich údajů dokončíte krok k lepšímu zítřku. Přidejte se k naší komunitě a začněte svou cestu k novému já. Toto jaro může být vaším začátkem proměny
Call Now Button